همراه : 09122009658

 

COMPRESSIVE, FLEXTURAL, WORKABILITY, SLUMP, BATCH DESIGN, AGGREGATES, CORING, NDT, AIR CONTENT OF CONCRETE, MIXERS, ELASTICITY MODULUS, CURERS, SCHMIDT HAMMER, ULTRASONIC

 (CBR, LL, PI, LOS ANGELES, SAND EQUIVALENT)

تحقیقات  تکنولوژی بتن پروژه های ساختمانی

تحقیقات و توسعه طراحی روسازی های آسفالتی و بتنی سیمانی بصورت المان محدود و  انجام  آزمایشات و تحقیقات آزمایشگاهی بتن و  مکانیک خاک

شبیه سازی ترافیکی و هیدرولوژیکی به همراه  مدلسازی رایانه ای

شبیه سازی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی به همراه  مدلسازی رایانه ای