همراه : 09122009658

انجام مطالعات و تحقیقات تکنولوژی بتن. تحقیقات و طراحی راه و روسازی های آسفالتی و بتنی و انجام آزمایشات بتن ، مکانیک خاک و آسفالت و مطالعات ترافیک، هیدرولیک و هیدرولوژی به همراه مدلسازی کامپیوتری
         
نمونه نقشه ها و جزئیات اجرایی در فرمت اتوکدی
 

 

     
      مجموعه نقشه کامل معماری برای یک ساختمان دو طبقه  
         

 

مجموعه نقشه کامل معماری و سازه ساختمان دو طبقه
         
      مجموعه نقشه کامل معماری برای یک ساختمان سه طبقه  
         
مجموعه نقشه کامل معماری و سازه ساختمان سه طبقه
 
      مجموعه نقشه کامل معماری برای یک ساختمان چهار طبقه  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری و سازه ساختمان چهار طبقه  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری برای یک مجتمع  175 واحدی  
         
 

 

  مجموعه نقشه کامل معماری و سازه بانک  
         
 

 

  مجموعه نقشه کامل معماری یک بازار  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری یک بیمارستان  

 

      مجموعه نقشه کامل معماری دانشگاه  
         
 

 

  مجموعه نقشه  و جزئیات محوطه سازی  
         
      مجموعه نقشه  و جزئیات عمومی ساختمان  
 

 

     
      مجموعه نقشه کامل معماری یک ساختمان اداری  
         
 

 

  مجموعه نقشه جزئیات پی و سازه  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری مدرسه  
 

 

     
      مجموعه نقشه کامل معماری مسجد  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری و سازه  برای مسجد  
 

 

     
      مجموعه نقشه معماری مسجد  
         
 

 

  مجموعه نقشه جزئیات مبلمان داخلی  
         
      مجموعه نقشه کامل معماری پارکینگ طبقاتی  
 

 

     
      یک نمونه نقشه سازه  ساختمانی  
         
      یک نمونه نقشه سازه  ساختمانی  
 

 

     
      مجموعه نقشه کامل معماری ورزشگاه